Høring: Vedtektsendringer for Skolefritidsordningen (SFO) i Hustadvika kommune

Høringsfrist:

01.11.2023.

Hvordan sende inn høringssvar:

 

Bakgrunn for saken:

Kommunedirektøren er opptatt av at SFO skal være en fellesarena for alle elever på 1. til 4. trinn. SFO skal være et sted for gode opplevelser som fremmer barns vennskap, lek og læring, glede og mestring, sosialisering og medvirkning. For å oppnå dette er det nødvendig å se skole og SFO i sammenheng, og sikre gode rammebetingelser for alle parter.

Gjeldende vedtekter for SFO i Hustadivka kommune ble vedtatt i Utvalg for Oppvekst, kultur og kunnskap 28.01.20, sak 2/2020 og i kommunestyret 13.02.20, Sak 3/2020. Vedtektene ble gjeldende fra og med 01.08.20.

Som en følge av behov for fornying og nye sentrale føringer som gjelder SFO-tilbudet er det behov for å revidere vedtektene for den kommunale skolefritidsordningen i Hustadvika kommune.

Saken omhandler vedtektene for SFO, men ikke gebyrregulativet. Gebyrregulativet legges fram og blir vedtatt i forbindelse med budsjettforhandling hvert år.

Oppvekst, kultur og kunnskap satte ned en arbeidsgruppe våren 2023, bestående av en SFO- leder, en inspektør og en rektor. Denne gruppen har utarbeidet utkastet til vedtektsendringer, og dette utkastet har blitt gjennomgått med skolefaglig rådgiver og arbeidsgruppen som har sett på revidering av vedtektene for de kommunale barnehagene i Hustadvika.

SFO er hjemlet i Opplæringsloven (2001) §13-7, hvor alle kommuner pålegges å gi et slikt tilbud, men uten å definere kapasiteten i eller tilgjengeligheten til dem. Alle kommuner skal ha et tilbud om skolefritidsordning før og etter skoletid. Tilbudet skal gjelde for barn på 1.- 4. trinn og for barn med særskilte behov på 1.-7. trinn.

Opplæringsloven gir ikke elevene rett til plass i skolefritidsordning, heller ikke for barn med særskilte behov. Omfanget av kommunens plikter er begrenset. Kommunen er ikke forpliktet til å opprette et bestemt antall plasser eller å gi tilbud til ved mer enn én av skolene i kommunen.

Handlingsrommet til kommunen gir stor frihet til å utforme ordningen. Gratistilbudet kan begrenses til enkelte dager, deler av dagen, eller kommunen kan bare trekke fra 12 timer på betalingen. Dette gjelder også i feriene hvis det tilbys SFO. Om det er foresatte som har fått innvilget redusert foreldrebetaling, så skal 12 timene trekkes i fra etter at søknaden er innvilget. I feriene kan skoler samarbeide om å gi et SFO-tilbud til familier som har behov for tjenesten.

Vedtektene for skolefritidsordningen fastsettes av kommunen.  Ifølge Kunnskapsdepartementet er vedtekter for kommunale SFO-tilbud å regne som forskrifter. Dette betyr at forvaltningslovens regler for forskrifter må følges når vedtektene skal fastsettes av kommunen. Vedtektene skal som et minimum inneholde bestemmelser om eierforhold, opptaksmyndighet, opptakskriterier, opptaksperiode, oppsigelse av plassen, foreldrebetaling, leke- og oppholdsareal, daglig oppholdstid, åpningstider samt bemanning og ledelse (jf. opplæringsloven § 13-7).

Vedtak om tildeling av plass, avslag på søknad om plass og oppsigelse av plass er enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2. Søknader om plass på kommunal SFO skal derfor behandles etter vanlige forvaltningsrettslige regler, herunder forvaltningslovens bestemmelser om saksbehandling og klage ved enkeltvedtak. Vedtaket er individuelt, og skal blant annet inneholde informasjon om hva innvilget plass innebærer/hva de har rett til når det gjelder tid på SFO (omfang og timer), vedtakets varighet og klageadgang mv.

Kunnskapsdepartementet har vedtatt endringer i forskrift til opplæringsloven § 1B-4 om gratis skolefritidsordning for elever på 1. og 2. årstrinn. Endringen trådde i kraft 1.august 2023.

Det er fastsatt tre moderasjonsordninger i SFO:

  • En inntektsavhengig ordning med redusert foreldrebetaling i SFO for husholdninger med elever på 1.–4. trinn. Ordningen sikrer at ingen familier skal bruke mer enn maksimalt seks prosent av inntekten sin til å betale for en SFO-plass.
  • Gratis SFO for elever med særskilte behov på 5.–7. trinn
  • 12 timer gratis SFO for elever på 1. og 2. trinn 

Betaling for kost kan holdes utenfor alle moderasjonsordningene. Det betyr at kommunen kan ta betalt fra foreldrene for kost, selv om foreldrene har krav på gratis SFO. Betaling for kost vil heller ikke være med i beregningen om redusert foreldrebetaling, og kan komme ved siden av.

Alle elever skal ha et likeverdig tilbud om SFO. Alle barneskolene i Hustadvika tilbyr i dag SFO, og ferie-SFO er et tilbud til alle elever. Alle elever med SFO-plass kan i dag melde seg på SFO i ferier på sin skole. Dagens vedtekter legger opp til at hver enkelt skole setter en grense for antall elever som må være påmeldt SFO for at tilbudet skal kunne gjennomføres ved skolen i ferier. Det er rektorene sitt ansvar å gjøre kostnadsmessige vurderinger for å sikre en forsvarlig bemanning ved SFO. Det betyr at i tillegg til at SFO skal oppleves trygt, skal det også være vurdert å være kostnadsmessig forsvarlig.

Erfaringen vi har til nå tilsier at det er mange elever som deltar på ferie- SFO på en annen skole enn sin nærskole. Hustadvika kommune har gjennomført en evaluering/foreldreundersøkelse om SFO som viste at foreldrene ønsker at SFO i ferier skal gjennomføres på den skolen elevene kjenner til og har en tilhørighet til. Dette oppleves av foreldrene som spesielt viktig for elever med særskilte behov. Men for å kunne tilby et tilbud om ferie-SFO er man avhengig at den aktuelle skolen har mange nok påmeldte til å kunne tilby dette, og med bakgrunn i en nedgang i søknader til ferie-SFO  legger forslaget til endrede vedtekter opp til et tilbud om ferie-SFO ved Haukås og Jendem skole fra og med 01.08.24. 

Høring:

Informasjon om høringen og kommunedirektørens reviderte vedtekter for kommunal skolefritidsordning sendes til rektorer ved kommunale barneskoler. Rektorer har ansvar for å informere skolens organer. I tillegg legges informasjon om høringen og kommunedirektørens reviderte vedtekter for kommunal skolefritidsordning på kommunens hjemmeside.

Høringsfrist 01.11.2023.

Andre gangs behandling og forslag til vedtak sendes Hovedutvalg for Oppvekst, kultur og kunnskap i desember 2023 og sluttbehandles i kommunestyret i januar 2024. Virkningsdato for de reviderte vedtektene for SFO vil bli 01.08.24.

Vedlegg:

Dokument 1 (arbeidsdokument) er med kommentarer (PDF, 144 kB)

  • Kommentarer/forklaringer er merket blått.
  • Rød tekst er nytt innhold
  • Tekst som er overstrøket, er tekst som er fjernet.

Dokument 2 (vedtekter SFO-høring) er forslag til nye vedtekter. (PDF, 132 kB)