Høring- Helse og velferdsplan 2022-2034

Formannskapet vedtok den 26. november 2020 (PS 62/2020) oppstart av planarbeid i Hustadvika kommune; plan for oppvekst og plan for helse og velferd, jf. vedtatt kommunal planstrategi 2020-2023 for Hustadvika kommune.
 
Hovedutvalget for helse, sosial og omsorg i Hustadvika kommune vedtok imøtet den 26. april 2022 (PS 10/2022):
 
Hovedutvalg helse, sosial og omsorg legger plan for helse og velferd ut til offentlig høring.
 

Høringsfrist er 18. mai 2022.

 
Forslaget til plan, samt saksframlegg med vedtak i hovedutvalget, ligger her:
Alle som ønsker det, kan gi tilbakemelding på planen. Innspillet skal være skriftlig og må ha fullt navn. Alle mottatte innspill legges frem for politisk behandling når planen skal godkjennes etter høringen. I saken vil det fremgå hvordan administrasjonen har vurdert hvert enkelt innspill.
 
Merknader til planen kan sendes til kommunen på følgende måter:
 
eller på e-post til: postmottak@hustadvika.kommune.no innen 18.05.2022.
 

Henvendelser og spørsmål kan rettes til rådgiver Karianne Naas Vestavik.
Mobilnummer 99498867 (mandag til fredag fra 08.00-16.00) eller e-post
karianne.vestavik@hustadvika.kommune.no