Høring - Forskrift om politivedtekt Hustadvika kommune

Hustadvika kommune legger forslag til ny politivedtekt ut på høring og inviterer med dette interessenter til å komme med innspill.

Forslaget til politivedtekt for Hustadvika kommune finner du her:

Forslag til politivedtekt Hustadvika kommune (PDF, 39 kB)

 

Medvirkning:
Har du merknad til politivedtekten? Send inn din uttale innen 31.01.2022 her:

Send innspill

 

Bakgrunn for saken:

Hjemmel for kommunal politivedtekt framkommer av lov om politiet av 4.august 1995 nr 53 §14 første ledd.

Bestemmelsene i normalvedtekten (Rundskriv 02/2018, Politidirektoratet) angir hva som kan reguleres i politivedtekt med hjemmel i politiloven § 14. Det er opp til den enkelte kommune, i samarbeid med politiet, å avgjøre hvilke bestemmelser som ønskes inntatt i egen kommune.

Utarbeidelsen av politivedtekt for Hustadvika kommune tar utgangspunkt i normalvedtekten (Rundskriv 02/2018) med noen lokale tilpasninger. Arbeidet med politivedtektene ble gjennomført høsten/vinteren 2021.

Vedtekten regulerer ro og orden, ferdsel, renhold, forsøpling og tilgrising, offentlige anlegg, arrangementer på offentlig sted, pantelåners virksomhet og forskjellige bestemmelser bl.a kommunal håndhevelse.

Forslag til politivedtekt i Hustadvika kommune tar utgangspunkt i normalvedtekten, med merknader der det er gjort endringer i forhold til denne. Merknadene gjelder punkt i:

  • Kapittel 2: Orden på offentlig sted - § 2-4 Tigging
  • Kapittel 7: Forskjellige bestemmelser - § 7-3. Barns tilgang til offentlig arrangement

Hustadvika kommune legger nå forslaget til politivedtekter på høring på sine nettsider, for at offentlige og private institusjoner og organisasjoner samt fag og interessegrupper og andre interessenter får anledning til å uttale seg.

Høringsfristen er 31. januar 2022

Etter høringen vil kommunedirektøren gjøre justeringer basert på innspill i høringen og legge saken fram for politisk behandling i kommunestyret. Deretter vil den gå til Politidirektoratet for stadfestelse og kunngjøring.

 

Dokumenter i saken:

Forslag til poiltivedtekt Hustadvika kommune (PDF, 39 kB)

Normalpolitivedtekt - Rundskriv-2018-02 (PDF, 367 kB)