Høring - Forskrift for navnsetting, adressering og adresseforvaltning

Nå kan du uttale deg om forslaget til ny lokal forskrift for navnsetting, adressering og adresseforvaltning i Hustadvika kommune.

Etter kommunesammenslåingen har det blitt utarbeidet ny adresseforskrift. Den nye forskriften erstatter adresseforskriftene fra Eide og Fræna kommuner.

Formålet med forskriften er å videreføre adressering og navnsetting i tråd med adresseveilederen som er utgitt av Kartverket. Nye vegnavn vil bli lagt ut på høring hos grendeutvalg og på kommunens hjemmeside. Forslag vil så bli sendt inn til Språkrådet for kontroll. Kultur innstiller et av de godtatte forslagene og navnet vedtas av utvalg for teknisk miljø og næring.

I henhold til forvaltningslovens § 37, legges forslag til ny forskrift ut for høring. Den nye forskriften vil erstatte FOR-2017-02-16-205 Forskrift for namnsetting, adressering og adresseforvaltning, Fræna kommune, Møre og Romsdal og FOR-2009-09-24-1328 Forskrift for navnsetting, adressering og adresseforvaltning (adresseforskrift), Eide kommune, Møre og Romsdal.

Høringsfrist er satt til 20.08.2021.

Her finner du lenke til forskriften:
Forskrift for navnsetting, adressering og adresseforvaltning, Hustadvika kommune, Møre og Romsdal (PDF, 179 kB)

Her kan du gi ditt høringssvar via vårt elektroniske søknadsskjema eller til postmottak@hustadvika.kommune.no