Høring av planprogram og varsel om oppstart til reguleringsplan for Indre Harøya i Bud

I henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-3, 12-8 og 12-9 kunngjøres herved oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan og høring av planprogram for Indre Harøy på Bud i nye Hustadvika kommune. Planområdet berører alle eiendommene på gnr 3 og inntar hele Indre Harøya. Tiltakshaver er Fræna/Hustadvika kommune og utøvende konsulent er Norconsult AS.

Området skal legges til rette for næringsformål i tråd med gjeldende kommuneplan. Det er primært ønske om etablering av havbruksrelatert virksomhet, herunder landbasert oppdrettsanlegg, settefiskanlegg og fiskeslakteri m.m.

Nye tiltak og formål vil i hovedsak berøre den østlige og per dato uregulerte delen av øya. Eksisterende reguleringsplan for Indre Harøy sin vestlige del, erstattes i sin helhet, men videreføres innholdsmessig i den nye planen. De ønskede tiltakene i området som planen vil åpne for er vurdert å utløse krav om konsekvensutredning med planprogram, jf. forskrift om konsekvensutredninger § 6b. Aktuelle utredningstemaer ble framstilt i planprogrammet.

 

Spørsmål til planarbeidet kan rettes til Norconsult ved Marco Böhm, tlf. 958 72 906, marco.bohm@norconsult.com.

Innspill til planarbeidet og merknader til planprogrammet må sendes skriftlig til Norconsult AS, Grandfjæra 24, 6415 Molde eller via e-post til marco.bohm@norconsult.com innen 24. januar 2020