Fastsatt planprogram for reguleringsarbeid - Detaljregulering Indre Harøy

I henhold til forskrift om konsekvensutredninger har Hustadvika kommunestyre fastsatt planprogram for Indre Harøy. Planprogrammet ble behandlet i møte 17.06.2021, sak 38/2021.

I henhold til forskrift for konsekvensutredninger § 16 ble følgende vedtak fattet:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-9 blir forslag til planprogram for detaljregulering for Indre Harøy datert 03.12.2019, sist revidert 26.03.2021, fastsatt.

Administrativ korrigering blir gjort i planprogrammet: GID 3/2 vil bli mye berørt av planforslaget, en del dyrket mark og hus på eiendommen vil gå tapt.

Fastsatt planprogram kan ikke påklages.

Dokumenter i saken: