Regnskapsresultat 2022 for Hustadvika kommune

Det ble et godt resultat og bedre enn forventet for Hustadvika kommune i 2022.

Våre ansatte leverte gode tjenester til innbyggerne i Hustadvika. Kommunen er i stadig utvikling, store byggeprosjekter er gjennomført og nye er under planlegging. Næringslivet i kommunen har mange spennende prosjekter på gang.

I 2022 har kommunen gjennomført investeringer på totalt 217 millioner kroner. De største prosjektene er Haukås skole, Tornes skole, planlegging av ny Eide barneskole, nye industriområder og utbedringer av det kommunale vegnettet. Innen vann og avløp er det også gjennomført store forbedringstiltak.

Det pågår arbeid med sentrumsutvikling, boligbygging og næringsutvikling. Kommunen er i gang med utarbeiding av ny arealdel i kommuneplanen, felles sjøarealplan sammen med Aukra kommune samt klima-, energi- og miljøplan.

Netto driftsresultat ble positivt og utgjør 36 mill. kroner.  Det er 39 mill. kroner bedre enn budsjettert, og utgjør 2,6 % av driftsinntektene.

Regnskapet kommer ut i balanse i 2022 etter at det er avsatt 33 mill. kroner til disposisjonsfondet. Kommunens disposisjonsfond utgjør 133 mill. kroner per 31.12.2022. Avsetning til disposisjonsfond gir kommunen muligheter til å møte uforutsette engangsutgifter, øke egenfinansieringsgraden i våre investeringer mv. 

Viktige momenter ved vurdering av årets resultat:

  • De ulike tjenesteområdene i Hustadvika kommune hadde samlet merforbruk i forhold til budsjett på 8 mill. kroner i 2022.
  • De statlige overføringene i forbindelse med pandemien har dekt inn økte utgifter og tapte inntekter for kommunen i 2022. Overføringene utgjør om lag 20 mill. kroner.
  • Skatteinntektene, inkludert skatteutjevningsmidler, har gitt oss en merinntekt på 26 mill. kroner. Størsteparten av denne inntektsøkningen kom på slutten av året.
     

Det er viktig å poengtere at merforbruket på rammeområdene gir kommunen utfordringer inn i det nye året.

Kommunedirektøren gjør oppmerksom på at regnskapet ikke er revidert, og at det kan komme korrigeringer.

For ytterligere informasjon, ta kontakt med kommunedirektør Per Sverre Ersvik eller økonomisjef Ole Rødal.

Kontaktinformasjon

Ole Rødal
Kommunedirektørens ledergruppe - økonomisjef
E-post
Telefon 48 20 77 75
Per Sverre Ersvik
Kommunedirektør Hustadvika kommune
E-post
Telefon 41 51 23 10