Regnskapsresultat 2019 for Fræna kommune

Svakt resultat i Fræna kommune i 2019, men bedre enn forventet. 

Regnskapet i Fræna kommune kommer ut med et regnskap i balanse i 2019, det betyr at årsresultatet etter avsetninger går ut i null. 

Budsjettert overføring til investeringsregnskapet er redusert med 4,9 mill. kroner og avsetning til disposisjonsfond redusert med 1,3 mill. kroner. Reelt negativt avvik i forhold til budsjett utgjør derfor 6.3 mill. kroner.  

Fræna kommunes økonomiske resultat for 2019 er svakt, og gir signaler om at pengebruken må reduseres. Spesielt gir merforbruket på enhetene grunn til bekymring.  Planlagte investeringer og økte utgifter i tjenesteproduksjonen vil kreve bedre resultat i årene som kommer sier kommunedirektør Per Sverre Ersvik.  

Årsaken til resultatet kan sammenfattes slik: 

  • Fræna kommune hadde bedre skatteinngang enn forventet, spesielt mot slutten av året. Resultateffekten av dette var netto 14,8 mill. kroner. 

  • Eiendomsskatten viser en mindreinntekt på 2 mill. kroner. Dette skyldes klagesaker avgjort i 2019 og andre korreksjoner som følge av rettsavgjørelser. 

  • Gjennom året har kommunen oppnådd en finansavkastning som var 4,6 mill. kroner høyere enn budsjettert. 

  • Kommunens pensjonsutgifter ble 3,8 mill. kroner lavere enn budsjettert. 

  • Enhetene i Fræna kommune hadde samlet et merforbruk i forhold til budsjett på 33,9 mill. kroner.  

Kommunedirektøren gjør oppmerksom på at regnskapet ikke er revidert, og at det kan komme korreksjoner. 

Ytterligere informasjon kan gis av kommunedirektør Per Sverre Ersvik eller økonomisjef Ole Rødal. 

 

Elnesvågen 13. februar 2020 

Per Sverre Ersvik, kommunedirektør (41512310) 

Ole Rødal, økonomisjef (48207775) 

Kontaktinformasjon

Ole Rødal
Økonomisjef
E-post
Telefon 48 20 77 75
Per Sverre Ersvik
Kommunedirektør Hustadvika kommune
E-post
Telefon 41 51 23 10