På sakslista - Kommunestyremøte 27.10.2022

Investeringsrapport 2. tertial og revidert investeringsbudsjett 2, er en av sakene kommunestyret skal behandle 27. oktober. Her finner du mer informasjon om møtet og de sakene som skal behandles. 

Kommunestyremøtene

Kommunestyremøtet tar normalt sted i kommunestyresalen, Hustadvika rådhus. Møtepapirene sier hvor og når møtet skal være. Møtene er åpne for publikum. Inngang på baksiden av rådhuset. Kommunestyremøtene pleier å være direktesendt og videoene blir gjort tilgjengelig også etter møtet. 
 

Møtepapir

I møtepapirene finner du informasjon om sakene som skal behandles, hvilke orienteringer som skal være, når og hvor møtet skal gjennomføres. Lengre ned finner du et kort sammendrag av de forskjellige sakene. 

  • Møteinnkalling legges ut senest 10 dager før møtedato. 
  • Møteprotokoll blir publisert etter at den har blitt godkjent. 


Møtepapir finner du ved å klikke på denne lenken 

 

Video fra møtet

Slik kan du påvirke

Det fins mange ulike måter du kan påvirke lokalpolitikken på mellom kommunestyrevalgene.

Her får du flere tips til hvordan du kan påvirke.

 

På sakslista

Kommunestyremøtene har en spørrehalvtime, temadel og vedtaksdel.


Spørrehalvtime

Kommunestyremøtene i Hustadvika kommune har i starten av møtet en spørsmålsdel hvor både politikere og innbyggere kan stille spørsmål til kommunestyret. Det er frist å sende inn spørsmålene minst 5 virkedager før møtet. 


Temadel

  • Astero
  • Økonomi og Statsbudsjett
     

Vedtaksdel - politiske saker

 


Politiske saker 

Her finner du et kort sammendrag som beskriver litt om hva de politiske sakene handler om. 

Oversendelse av sak fra kontrollutvalget - rapport fra undersøkelse spesialundervisning ved Eide barneskole (71/2022)
Hustadvika kontrollutvalg har oversendt sak fra kontrollutvalget til kommunestyret. 


Oversendelse av sak til kommunestyret - forvaltningsrevisjonsprosjekt offentlige anskaffelser (PS 72/2022) 
Hustadvika kontrollutvalg har oversendt sak fra kontrollutvalget til kommunestyret. 


Detaljregulering for Jendem - Storelvvegen - Til godkjenning (PS 73/2022)
Forslagsstiller Hoem Invest AS v/Ola Hoem ønsker å omregulere deler av arealet som inngår i reguleringsplan for Jendem - Jendem forretningsområde.

Planområdet er ca. 6,4 daa. Arealet er i gjeldende plan regulert til kombinert bolig- og forretningsbygg med en maksimal høyde på to etasjer. Forslagsstiller ønsker med denne planprosessen å øke grad av utnytting fra to til fire etasjer. Første etasje er regulert til næring (ca. 1000 m²) og de tre etasjene over er
regulert til leiligheter (23 boenheter).Detaljregulering for Sylteosen betong - til godkjenning (PS 74/2022)
Hensikten med planarbeidet er å utarbeide en reguleringsplan som samsvarer med bruken av området til Sylteosen betong, samt oppfølging av ulovlige tiltak langs vassdraget.


Kvalitetsmelding for grunnskole og voksenopplæring i Hustadvika kommune 2021 (PS 75/2022)
Kvalitetsmeldingen inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeier og har kvalitetsutvikling som siktemål. Den årlige rapporten skal drøftes av skoleeier, det vil si kommunestyret, jf. opplæringsloven § 13 -10 andre ledd.


Læremidler i grunnskolen i Hustadvika (PS 76/2022)
Det er mange ulike læremiddel i bruk ved skolene i Hustadvika. Noen er digitale, noen er analoge. De fleste læremidlene er felles for flere skoler og noen brukes bare på enkeltskoler. De analoge læremidlene som er i bruk i skolene våre pr i dag er enten fra før fagfornyelsen eller er preget av å være noe uferdige. De digitale læremidlene er oppdaterte etter Kunnskapsløftet 2020, men bærer også preg av å være på et utviklingsstadium. 
 

PS 77/2022 Tilstandsrapport barneverntjenesten 2021
Fra og med 2021 er det lovbestemt at kommunestyret minst en gang i året skal få en redegjørelse om tilstanden i barneverntjenesten.

 

Redegjøring for selvkostområdene i Hustadvika kommune – grunnlag for en prinsippdebatt (PS 78/2022)
Hustadvika kommunestyre fattet i desembermøte 2021 følgende vedtak som saken tar utgangspunkt i: 
"Kommunestyret ber administrasjonen forberede sak vedrørende gebyr for private planforslag og næringsutvikling. Saken bør omhandle hvordan vi kan innrette reglementet for å bidra til å skape økt aktivitet i kommunen. Saken bes bli fremmet før juni 2022. 

Kommunestyret ber om at det framlegges ei egen sak for selvkostområdet innen september 2022 med en ny prinsippdebatt rundt selvkostområdene. Det ønskes en fullstendig revidering innen selvkostområdet og med grunnlagsdokumenter som bidrar til gode prinsipielle beregningsgrunnlag."
 

Investeringsrapport 2. tertial og revidert investeringsbudsjett 2 (PS 79/2022)
Denne rapporten viser regnskapsført beløp til og med 31. august for kommunens investeringsprosjekter. Dette blir sammenlignet med periodisert budsjett til og med 31. august. Totalt viser dette at det er brukt 133,6 millioner på kommunens investeringsbudsjett. Periodisert budsjett tilsier at vi skulle har brukt 264,6 millioner. Det er da brukt ca. 131 millioner mindre enn periodisert budsjett. 

Det viser seg at flere av kommunens prosjekter er forsinket. Det er flere grunner til dette, deriblant krigen i Ukraina, ekspropriasjonssak og forsinkelse på reguleringsarbeid. Total foreslår kommunedirektøren å redusere budsjettet på investeringsprosjektene med 112,2 mill. kroner i 2022. Disse midlene må flyttes til 2023 og 2024. Det er to prosjekter som kommunedirektøren foreslår å øke rammen til. Dette er utvidelse av gravplassen på Tornes og utbedring av Tornes skole. Dette utgjør til sammen 5,3 millioner.

Økte priser på byggematerialer har så langt ikke ført til store merforbruk. Men siden flere av prosjektene er forsinket så kan dette medføre merforbruk på de prosjektene som så langt ikke har vært på anbud. Det kan derfor bli større kostnader enn forventer på prosjekter som starter i årene fremover. Vi ser også nå et økt rentenivå som også vil slå ut på kommunens finanskostnader fremover. Det må derfor i kommende budsjetter vurderes om man skal nedskalere prosjektene eller kutte dem helt ut.Driftsrapport 2. tertial og revidert driftsbudsjett 2 - 2022 (PS 80/2022)
Denne saken gjelder økonomirapport for drift og revidert budsjett drift. Økonomisk rapport investeringsprosjekter per 31.08.2022 og revidert budsjett for investeringer blir presentert i egen sak.

Det presiseres at kommunedirektørens forslag til endring i budsjett, ikke nødvendigvis samsvarer med økonomirapporten og prognosene fra rammeområdene. Dette fordi kommunedirektøren må gjøre samlede vurderinger
for kommunen og per rammeområde. Dette kan være andre vurderinger en det den enkelte enhetsleder har rapportert og har laget prognose for.Hustadvika Frivilligsentral - ny forskrift om tilskudd til frivilligsentraler og valg av representant til nytt styre (PS 81/2022)
I 2022 trer en ny forskrift om tilskudd til frivilligsentraler i kraft, som innebærer endringer i hvordan vi både søker om tilskudd, rapporterer og organiserer frivilligsentralen i vår kommune. Forskriften trådte i kraft fra 1. august 2022.


Oppnevning av medlem til Stavik-Løset grendautvalg (PS 82/2022)
Leder av Grendautvalget Stavik Løset fikk innvilget fritak i kommunestyremøte 22.09.2022.
Det må derfor velges nytt medlem.

 

Kontaktinformasjon

Tove Henøen
Ordfører
E-post
Mobil 926 89 727
Gunn Kristin M. Skotheim
Politisk sekretariat og borgerlige vielser
E-post
Telefon 941 34 202