På sakslista - Kommunestyremøte 23. mai 2024

 Årsrapport for Hustadvika kommune 2023 er en av sakene kommunestyret skal behandle 23.  mai. Her finner du mer informasjon om møtet og de sakene som skal behandles.

Kommunestyremøtene

Kommunestyremøtet tar normalt sted i kommunestyresalen, Hustadvika rådhus. Møtepapirene sier hvor og når møtet skal være. Møtene er åpne for publikum. Inngang på baksiden av rådhuset. Kommunestyremøtene pleier å være direktesendt og videoene blir gjort tilgjengelig også etter møtet. 
 

Møtepapir

I møtepapirene finner du informasjon om sakene som skal behandles, hvilke orienteringer som skal være, når og hvor møtet gjennomføres.

  • Møteinnkalling legges ut senest 10 dager før møtedato. 
  • Møteprotokoll blir publisert etter at den har blitt godkjent. 

 

Møtepapir finner du ved å klikke på denne lenken
 

Direktesending fra møtet

Slik kan du påvirke

Det fins mange ulike måter du kan påvirke lokalpolitikken på mellom kommunestyrevalgene.

Her får du flere tips til hvordan du kan påvirke.

 

På sakslista

Kommunestyremøtene har en spørrehalvtime, temadel og vedtaksdel.


Spørrehalvtime

Kommunestyremøtene i Hustadvika kommune har i starten av møtet en spørsmålsdel hvor både politikere og innbyggere kan stille spørsmål til kommunestyret. Det er frist å sende inn spørsmålene minst 5 virkedager før møtet. Frist for dette møtet: sendt inn innen torsdag 4. april. 

 

Temadel
• Ordfører orienterer
• Reiselivsprosjektet
• Molde og Romsdal Havn IKS


Vedtaksdel - politiske saker


Politiske saker 

Her finner du et kort sammendrag som beskriver litt om hva de politiske sakene handler om. 

Referatsaker: 

RS 8/2024 Valg av meddommere - korrigering av antall
RS 9/2024 Kontrollutvalget i Hustadvika kommune - møteprotokoll fra møte 26.04.24
RS 10/2024 Molde og Romsdal Havn IKS - Møtebok 2/2024, Havnerådet møte 20. mars 2024
RS 11/2024 Møteprotokoll - RIR IKS - 18.03.2024 
RS 12/2024 Krisesenteret Molde og omegn IKS - Protokoll rep.møte 11.03.24
RS 13/2024 Protokoll generalforsamling Eiendomsselskapet Norlund AS og nye vedtekter.

Politiske saker: 
PS 37/2024 Årsrapport (årsregnskap og årsberetning) - Hustadvika kommune - 2023
Kommunedirektøren har utarbeidet en samlet rapport for året 2023 som inneholder årsregnskap og årsberetning for Hustadvika kommune. Dette er den fjerde årsrapporten for Hustadvika kommune. Årsrapporten er en del av
årshjulet til kommunen, med en årlig rullering av økonomiplanen, årsberetning og regnskapet.

Rapporten inneholder all pliktig informasjon og melding fra alle rammeområder. Rapporten fungerer også som et informasjonsdokument for kommunen sine innbyggere, næringslivet og andre lesere.

PS 38/2024 Bygging av nye Eide barneskole med økt elevtall og utbedringer ved Eide ungdomsskole
Kommunestyret i Hustadvika vedtok å øke elevtallsgrunnlaget for nye Eide barneskole fra 250 til 300 elever. Den økonomiske rammen ble uendret, og kommunedirektøren har utredet ulike muligheter for å realisere kommunestyrets vedtak. I saken legges ved tegningsgrunnlag for planlagt skole.
I tillegg må det gjennomføres bygningsmessige oppgraderinger ved Eide ungdomsskole pga alder og slitasje. Her må blant annet akustikkhimling, belysning og vinduer skiftes ut.

PS 39/2024 Godkjenning av planer og refusjonskrav - Nedre Elnesvågvei
Kommunen skal bygge ut Nedre Elnesvågvei fra nytt kryss nedenfor Haukås skole til Falkenveien. I den forbindelse har kommunen en rett til å kreve refusjon av sine kostnader fra grunneiere av areal som blir byggeklare som følge av
utbyggingen, jf plan- og bygningsloven kapittel 18. Kommunen har utarbeidet planer på kart, kostnadsoverslag, kostandskalkyle og forslag til kostnadsfordeling som har blitt utsendt til berørte grunneiere. Etter plan- og bygningsloven § 18-8 skal kommunen godkjenne plan for utførelse, kostnadsoverslag og forslag til
fordeling av kostnader. Senere skal kommunen fatte vedtak om den konkrete refusjon som skal kreves, jf pbl. § 18-9.

PS 40/2024 Detaljregulering for Kjekså bobilparkering - til endelig vedtak
Formålet med planen er å regulere eiendom gbnr. 106/64 ved Kjekså i Bud i Hustadvika kommune til oppstillingsplasser for bobiler og evt. campingvogner. 
Planen legger opp til etablering av ca 52 oppstillingsplasser. I tillegg vil det etableres lekeplass, andre servicefunksjoner for området og et servicebygg med blant annet sanitæranlegg og forsamlingslokale.

PS 41/2024 Bjørnsund leirskole - vurdering eventuell omorganisering
I kommunestyremøte august 2023 ble det vedtatt oversendingsforslag under spørrehalvtimen vedr. organisering av Bjørnsund Leirskole. 

PS 42/2024 Administrativt vertskommunesamarbeid - Landbruksfaglige tjenester - Averøy kommune
Hustadvika kommune har siden vinteren 2021 hatt et midlertidig administrativt vertskommunesamarbeid med Averøy kommune for levering av landbruksfaglige tjenester etter kommunelovens § 20-2. Hustadvika kommune har vært
vertskommune i samarbeidet. Samarbeidsavtalen har vært fornyet hver 3. måned frem til dags dato. Det foreslås nå å videreføre samarbeidet som en permanent ordning.

PS 43/2024 TV aksjonen- kommunalt bidrag 2024-2028
Hustadvika kommune har lang historie med å gi midler til TV-aksjonen, og ønsker å fortsette dette. En anser at TV-aksjonen er et flott tiltak, og Hustadvika kommune ønsker å bidra til landets største dugnad. Komiteen er ledet av
varaordfører. En kan vise til en økning hvert år i innsamlede midler i vår kommune, men sammenlignet med andre rangerer vi langt ned – Og dette er noe komiteen ønsker å jobbe med og prøve å gjøre en større innsats med
aksjonen.

PS 44/2024 Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem
Kommunestyret vedtok den 11.04.2024, i sak 30/2024, en ny forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særkilt tilrettelagt for heldøgns omsorg. Ved en inkurie ble det ikke samtidig vedtatt at den tidligere forskriften for tildeling av langtidsopphold skulle oppheves. Forskrift må oppheves med forskrift.

PS 45/2024 Valg av meddommere og forslag til skjønnsmedlemmer for perioden 2025-2028
Perioden for dagens utvalg av meddommere utløper 31. desember 2024. Kommunestyrene skal derfor velge nye meddommere for fire år fra og med 1. januar 2025 til og med 31. desember 2028.
I hvert fylke skal det velges et felles utvalg av skjønnsmedlemmer til lagmannsrettene, tingrettene og jordskifterettene. Det er fylkestingene som har ansvar for å velge utvalgene av skjønnsmedlemmer. Kommunen skal foreslå kandidater til fylkestinget.

PS 46/2024 Interpellasjon - Samarbeid Aukra kommune
 

Kontaktinformasjon

Nils Christian Harnes
Ordfører
E-post
Telefon 91 10 91 56
Gunn Kristin M. Skotheim
Politisk sekretariat og borgerlige vielser
E-post
Telefon 94 13 42 02