På sakslista - Kommunestyremøte 22.09.2022

Oppvekstplan 2022-2034 er en av sakene kommunestyret behandlet 22. september. Her finner du mer informasjon om møtet og de sakene som ble behandlet. 


Kommunestyremøtene

Kommunestyremøtet tar normalt sted i kommunestyresalen, Hustadvika rådhus. Møtepapirene sier hvor og når møtet skal være. Møtene er åpne for publikum. Inngang på baksiden av rådhuset. Kommunestyremøtene pleier å være direktesendt og videoene blir gjort tilgjengelig også etter møtet. 
 

Møtepapir

I møtepapirene finner du informasjon om sakene som skal behandles, hvilke orienteringer som skal være, når og hvor møtet skal gjennomføres. Lengre ned finner du et kort sammendrag av de forskjellige sakene. 

  • Møteinnkalling legges ut senest 10 dager før møtedato. 
  • Møteprotokoll blir publisert etter at den har blitt godkjent. 


Møtepapir finner du ved å klikke på denne lenken 

 

Video fra møtet

Slik kan du påvirke

Det fins mange ulike måter du kan påvirke lokalpolitikken på mellom kommunestyrevalgene.

Her får du flere tips til hvordan du kan påvirke.

 

På sakslista

Kommunestyremøtene har en spørrehalvtime, temadel og vedtaksdel.


Spørrehalvtime

Kommunestyremøtene i Hustadvika kommune har i starten av møtet en spørsmålsdel hvor både politikere og innbyggere kan stille spørsmål til kommunestyret. Det er frist å sende inn spørsmålene minst 5 virkedager før møtet. 


Temadel

Orientering om Aspekt Hustadvika AS, ved styreleder Per Sigbjørn Øvermo. 
 

Vedtaksdel - politiske saker

Her finner du et kort sammendrag som beskriver litt om hva de politiske sakene handler om. 

Oppvekstplan 2022 - 2034 (PS 64/2022)
Oppvekstplanen er en plan som gir retning for faglig utvikling, med langsiktige mål og strategier for kvalitetsutvikling. Planen er ment å være et styringsverktøy for prioriteringer i det daglige arbeidet og i samarbeid om oppvekstsvilkår i kommunen. Oppvekstplanen gjelder for perioden 2022-2034 med rullering etter hvert kommunevalg.


Rekonsolidering av Stiftelsen Nordmøre Museum AS og stiftelse av nytt aksjeselskap (PS 65/2022)
Stiftelsen Nordmøre museum (SNM) vart oppretta i samband med den nasjonale museumsreforma i 2003 og vart da det konsoliderte regionmuseet for Nordmøre. Alle kommunar og eigarorganisasjonar på Nordmøre skreiv driftsavtalar med
SNM. Det har vore ulike interne omorganiseringer i perioden, sist i 2017, og det har vore forhandla fram nye driftsavtaler, men ein har ikkje greidd å få til ei optimal drift verken fagleg eller organisatorisk, i tråd med krav frå stat og fylke. Dette er bakgrunnen for prosessen kalla rekonsolidering av Stiftelsen Nordmøre Museum, som starta i 2021 og skal vere ferdig i 2022.

For Hustadvika kommune er det kun snakk om teikning av aksjar i Nordmørsmusea AS og samarbeidsform, driftstilskot og medlemsavgift i det nye aksjeselskapet, då det ikkje er lokalmuseum eller museal eigedom tilhøyrande Nordmøre Museum i vår kommune per i dag.


Revidering av delegeringsreglement (PS 66/2022)
Hustadvika kommunes delegeringsreglement skal i henhold til vedtak fattet av kommunestyret desember 2021, gjennomføre en hovedrullering av reglementet. I den forbindelse ble det opprettet en arbeidsgruppe våren 2022 som har hatt flere møter med forskjellige tema. De tre kommunale rådene har også fått kommet med innspill til revideringen av reglementet. 


Eierdokument - Aspekt Hustadvika AS (PS 67/2022)
Hustadvika kommunestyre vedtok i sak 53/2021 kommunens første eierskapsmelding. Dette da selskapene kommunen har eierinteresser i har til dels store verdier, og i mange av selskapene ligger styringen utenfor kommuneadministrasjonen ved kommunedirektøren og utenfor den politiske strukturen med utvalg, formannskap og kommunestyre. Gjennom eierskapsmeldingen kan kommunen bidra til å tydeliggjøre motiv, mål og forventninger med sine eierskap.

Når det gjelder Aspekt Hustadvika AS så er det kommunen som eier 100% av aksjene, og bedriften består av 42 statlige tiltaksplasser og 24 kommunale tiltaksplasser. Det er derfor et ønske fra bedriften og dets styre at kommunestyret behandler et eget eierdokument. Styret i Aspekt Hustadvika AS behandlet i styremøte 01.07.20 et forslag til eierdokument som nå er oversendt
til kommunen. 


Søknad om fritak fra politiske verv (PS 68-69/2022)
Det er to søknader om fritak fra politiske verv som skal behandles i møtet. 

 

  

Kontaktinformasjon

Tove Henøen
Ordfører
E-post
Mobil 926 89 727
Gunn Kristin M. Skotheim
Politisk sekretariat og borgerlige vielser
E-post
Telefon 941 34 202