På sakslista - Kommunestyremøte 20. juni 2024

"Omstillingsprosjektet - 2024" er en av sakene kommunestyret skal behandle 20.  juni. Her finner du mer informasjon om møtet og de sakene som skal behandles.

Kommunestyremøtene

Kommunestyremøtet tar normalt sted i kommunestyresalen, Hustadvika rådhus. Møtepapirene sier hvor og når møtet skal være. Møtene er åpne for publikum. Inngang på baksiden av rådhuset. Kommunestyremøtene pleier å være direktesendt og videoene blir gjort tilgjengelig også etter møtet. 
 

Møtepapir

I møtepapirene finner du informasjon om sakene som skal behandles, hvilke orienteringer som skal være, når og hvor møtet gjennomføres.

 • Møteinnkalling legges ut senest 10 dager før møtedato. 
 • Møteprotokoll blir publisert etter at den har blitt godkjent. 

 

Møtepapir finner du ved å klikke på denne lenken
 
 

Direktesending fra møtet

Slik kan du påvirke

Det fins mange ulike måter du kan påvirke lokalpolitikken på mellom kommunestyrevalgene.

Her får du flere tips til hvordan du kan påvirke.

 

På sakslista

Kommunestyremøtene har en spørrehalvtime, temadel og vedtaksdel.


Spørrehalvtime

Kommunestyremøtene i Hustadvika kommune har i starten av møtet en spørsmålsdel hvor både politikere og innbyggere kan stille spørsmål til kommunestyret. Reglene for spørrehalvtimen finner du i lenken under. Frist for å sende inn spørsmål er minst 5 virkedager før møtet. 
Frist for dette møtet: innen torsdag 13. juni. 

 

Temadel
• Ordfører orienterer
• Tidligere Eide miljøservice ved Statsforvalteren


Vedtaksdel - politiske saker


Politiske saker 

Her finner du et kort sammendrag som beskriver litt om hva de politiske sakene handler om. 

Referatsaker: 

 • RS 14/2024 Havnerådet - Møtebok 3/2024, 8. mai 2024 - Molde og Romsdal Havn IKS

   

Politiske saker: 

 • PS 48/2024 Detaljregulering for Harøysund havn, Vikomar AS - til endelig vedtak
  Formålet med reguleringsplanen er å få en mer helhetlig plan som er forenelig med Vikomar AS sitt utviklingspotensiale og fremtidsutsikter. Detaljreguleringen omhandler Vikomar AS sitt område og anlegg på Jensholmen ved Indre Harøy,
  og har tatt utgangspunkt i gjeldende planer i området. Den allerede etablerte offentlige fiskerikaien er også en del av planen. Planen skal lette utvidelsen av eksisterende drift hos Vikomar AS. Dette sett i forhold til at Vikomars område i dag omfattes av to forskjellige reguleringsplaner og dermed har forskjellige reguleringsbestemmelser.

 

 • PS 49/2024 Detaljregulering for Jendemshagen II - til endelig vedtak
  Intensjonen med planforslaget for Jendemshagen II er å tilrettelegge for attraktive tomter til nyetablerere, familier og andre som vil etablere seg i et vekstområde som Jendem viser seg å være.

  Planområdet ligger ved Jendemsbukta, nord for det etablerte boligfeltet Jendemshagen, og er ca. 86 daa. Opprinnelig var planområdet ca. 117 daa. Planområdet er endret underveis med bakgrunn i utarbeidet rapport fra biologisk kartlegging av bekkedalene. I tillegg er den kommunale vegen Jendemsbukta fra krysset ved Hoemsvegen ned til planområdet tatt med i foreliggende planforslag. 

  Det legges opp til utbygging av 20 eneboligtomter, 7 tomter for tomannsboliger og 3 konsentrertfelt. Totalt antas Jendemshagen II å kunne romme ca. 70 nye boenheter. Det legges opp til gode vilkår for myke trafikanter innenfor planområdet med gang- og sykkelvegforbindelse mellom Jendemshagen II og Jendemshagen, og videre sørover. I tillegg er det regulert offentlig veg ned mot
  sjøen som sikrer allmenhetens tilgang til strandsonen, samt offentlig parkeringsplass.

   
 • PS 50/2024 Kommunal lånegaranti - Eide Vassverk SA 
  Hustadvika kommune har 17. april 2024 mottatt søknad om lånegaranti på 5 mill. kroner fra Eide Vassverk SA for å oppgradere vannledningsnettet. 

  Utbyggingen er godkjent av styret i Eide Vassverk SA 08.04.2024. For å finansiere disse prosjektene er Eide Vassverk avhengig av å ta opp lån i kommunalbanken og det kreves kommunal garanti for lånet.

  Kommunedirektøren anbefaler at det gis slik garanti.

   
 • PS 51/2024 Vurdering av framtidig barnehagestruktur i Hustadvika
  Hustadvika kommune har de senere år hatt nedgang i barnetall, og SSB sine prognoser viser at kommunen vil ha noe nedgang i barnetallene i årene fremover. Barnehagekapasiteten må tilpasses forventet antall barn, samtidig skal en sikre at alle får det tilbudet de har krav på.

  Barnehagene har ulike størrelser og standard. Plan for barnehagestruktur i Hustadvika kommune 2024 - 2034 beskriver vurderinger knyttet til kvalitet i barnehager, dagens kapasitet, forventet befolkningsutvikling, forslag til overordnende prinsipper for barnehagestruktur og alternativ for endringer i barnehagestruktur. Det er også utarbeidet en rapport med status for fysisk struktur for de kommunale barnehagene. 
  Plan for barnehagestruktur har gitt grunnlag for å anbefale prinsipper for barnehagestrukturen i Hustadvika kommune. Det har også gitt grunnlag for å foreslå mulige løsningsalternativer for barnehagestruktur mot 2034.

  Løsningsalternativene som vurderes er sammenslåing av Vevang barnehage og Lyngstad barnehage, nedleggelse av Tornes barnehage, sammenslåing av Svanviken barnehage og Eide barnehage og å opprettholde dagens barnehagestruktur.

   
 • PS 52/2024 Utredning om fremtidens drift av Brann og Redning
  Kommunedirektøren har oppnevnt en arbeidsgruppe for å utrede fremtidens drift av brann og redningstjenestene i Hustadvika kommune. Gruppa har hatt jevnlige møter og har levert en utredningsrapport som er vedlagt dette saksfremlegget.

  Utredningen viser at Hustadvika brann og redning driver kostnadseffektivt sammenlignet med de andre kommunene som er den del av enten brannsamarbeidet, Nordmøre interkommunale brann- og redningstjeneste (NIBR) eller Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS (NORBR). 

  Et brannsamarbeid vil kunne gi stordriftsfordeler på enkelte områder, men likevel vil fordelene med fortsatt drift av brann og redningstjenestene i egenregi være større enn disse stordriftsfordelene. Utredningen viser at driftskostnadene til
  brann og redning ved et større brannsamarbeid vil øke, samtidig som vi vil miste noe av den lokale kontrollen og tilpasningen, som er avgjørende for å møte de spesifikke lokale behovene.

   
 • PS 53/2024 Delegeringsreglement og reglement for politiske råd og utvalg for perioden 2023 - 2027
  Hustadvika kommunestyre for perioden 2023 – 2027 konstituerte seg 28.09.2023. Kommunestyret skal selv fastsette et reglement for hvordan vedtaksmyndighet og innstillingsrett skal delegeres minst en gang ivalgperioden. Dette skal gjøres innen 31. desember året etter at kommunestyret ble konstituert. Reglementet legges nå frem for kommunestyret til behandling.

   
 • PS 54/2024 Godkjenning av planer og refusjonskrav
  Kommunen skal bygge ut Nedre Elnesvågvei fra nytt kryss nedenfor Haukås skole til Falkenveien. I den forbindelse har kommunen en rett til å kreve refusjon av sine kostnader fra grunneiere av areal som blir byggeklare som følge av utbyggingen, jf plan- og bygningsloven kapittel 18. Kommunen har utarbeidet planer på kart, kostnadsoverslag, kostandskalkyle og forslag til kostnadsfordeling som har blitt utsendt til berørte grunneiere. Etter plan- og bygningsloven § 18-8 skal kommunen godkjenne plan for utførelse, kostnadsoverslag og forslag til fordeling av kostnader. Senere skal kommunen fatte vedtak om den konkrete refusjon som skal kreves, jf pbl. § 18-9.
   
   
 • PS 55/2024 Omstillingsprosjektet - 2024
  I denne saken er det foreslått tiltak for politisk beslutning. Tiltakene er omfattende og får konsekvenser for tjenesteproduksjon og utvikling av Hustadvika kommune.

  I tillegg er det foreslått et innsparingsmål på ulike tiltak som kommunedirektøren får fullmakt til å gjennomføre.

 

 • PS 56/2024 Driftsrapport og revidert driftsbudsjett per 1. tertial 2024
  Denne saken gjelder økonomirapport for drift og revidert budsjett drift.

   
 • PS 57/2024 Investeringsrapport og revidert investeringsbudsjett per 1. tertial 2024
  Denne rapporten viser regnskapsført beløp til og med 30. april for kommunens investeringsprosjekter. Dette blir sammenlignet med periodisert budsjett til og med 30. april. Totalt viser dette at det er brukt 83 millioner på kommunens investeringsbudsjett. Periodisert budsjett tilsier at vi skulle har brukt 123 millioner. Det er da brukt 40 millioner mindre enn periodisert budsjett.
  Det viser seg at flere av kommunens prosjekter er forsinket. Det redegjøres om dette for hvert enkelt prosjekt fra prosjektleder i rapporten. Total foreslår kommunedirektøren å øke budsjettet på investeringsprosjektene med 5,5 mill. kroner i 2024. Dette gjelder prosjektet Skjermet avdeling Eide sykehjem og ett nytt prosjekt for Sentervegen.

  Totalt sett foreslår kommunedirektøren og øke totalrammene på prosjektene med 5,5 mill. kroner. Dette vil medføre økte kostnader i driftsbudsjettet fra 2025 og årene fremover med 0,4 mill. kroner årlig.
   
   
 • PS 58/2024 Eierskapsmelding Hustadvika kommune
  Meldingen gir oversikt over alle eiendeler og andeler kommunen har i de ulike selskap. Opplysninger om selskapene er samlet i meldingen. Der det mangler opplysninger har vi ikke lykkes å hente inn data eller data finnes ikke. Det kan ha ulike årsaker, men kommunedirektøren vil sørge for at nye opplysninger blir tatt inn etter hvert som kommunen får kunnskap om slike.

   
 • PS 59/2024 Endring i vedtatte vedtekter for SFO i Hustadvika kommune
  14.12.23 vedtok Hustadvika kommunestyre nye vedtekter for skolefritidsordningen i Hustadvika. I etterkant av dette vedtaket mottok
  administrasjonen spørsmål knyttet til de nye vedtektene og sommerferie-SFO.

  Det som framstod som uklart var avsnitt 9 Ferie-SFO og skolestartere: «Det tilbys ferie-SFO på alle barneskoler såfremt det er påmeldt minst 15 elever. Ved færre enn 15 påmeldte, blir ferie-SFO gitt ved Haukås skole og Jendem skole.»
  Spørsmålet som meldte seg var: Skal skolestarterne være medregnet i tallet 15 med tanke på å etablere ferie-sfo i planleggingsuken for skolestarterne? Derfor ønsket administrasjonen å få en presisering på dette.

   
 • PS 60/2024 Avtale om legevaktsentral 
  Helse Møre og Romsdal har driftet legevaktsentral ved Molde sykehus til kommunene tilsluttet Molde interkommunale legevakt fra januar 2016 til januar 2024. Helseforetaket orienterte kommunene om at de hadde besluttet å avvikle tilbudet om drift av legesentralen, da de ikke ønsket å videreføre dette inn i SNR Hjelset fra 2025. Helse Møre og Romsdal HF gikk da i dialog med Molde kommune høsten 2021 for å etablere et samarbeid om overføring av drift av
  legevaktsentral fra Helseforetak til kommunene. Molde kommune som vertskommune har hatt dialog med kommunene Aukra, Sunndal, Hustadvika og Rauma om drift av legevaktsentral i kommunal regi, som et interkommunalt samarbeid. Det ble enighet mellom kommunene, som fra før har felles legevakt om å etablere felles legevakt sentral med Molde kommune som vertskommune. Det har vært usikkerhet omkring når Molde kommune kunne være klar til å overta driften, og det har vært gjensidig forståelse for at ingen av partene sa opp sin avtale om drift av legevaktsentral, før vi har vært sikre på at Molde kommune var klar. Det var derfor gjensidig forståelse for å avvike fra avtalen om 6 måneders varsel om oppsigelse.

  I denne omgang lages det en egen avtale for legevaktsentralen. Tanken er at avtale om legevakt og avtale om legevaktsentralen etter hvert vil fremmes i en felles avtale.

   
 • PS 61/2024 Valg av forliksråd for Hustadvika kommune - perioden 2025-2028
  Forliksrådet er den laveste domstolen for sivile saker i Norge. Det er både en meklingsinstitusjon og en domstol. Kommunestyret skal velge medlemmer, varamedlemmer og møtefullmektiger til forliksrådet for perioden 2025-2028.

   
 • PS 62/2024 Nærdemokratiske ordninger - videreføring av grendautvalgene i Hustadvika kommune
  I kommunestyremøtet 11.04.2024 ble det vedtatt at ordningen med grendautvalg skal videreføres. Denne saken kommer med forslag til hvordan ordningen med grendautvalg skal videreføres.

  Økte kostnader i forbindelse med videreføring av grendautvalgene innarbeides i Handlings- og økonomiplan for 2025 – 2028. Finansieringen vil innebære kutt på andre områder.

   
 • PS 63/2024 Forskrift om godtgjøring for folkevalgte i Hustadvika kommune 2023 - 2027
  22.06.2023 vedtok forrige periodes kommunestyre «Forskrift om godtgjøring for folkevalgte i Hustadvika kommune 2023 – 2027». Ordføreren har bedt om at forskriften tas opp til behandling i sittende kommunestyre.
   
   
 • PS 64/2024 Interpellasjon - Kjernekraft


 

Kontaktinformasjon

Nils Christian Harnes
Ordfører
E-post
Telefon 91 10 91 56
Gunn Kristin M. Skotheim
Politisk sekretariat og borgerlige vielser
E-post
Telefon 94 13 42 02