På sakslista - Kommunestyremøte 16. februar 2023

Avstemning om målform Bud barne- og ungdomsskule er en av sakene kommunestyret behandlet 16. februar. Her finner du mer informasjon om møtet og de sakene som ble behandlet.


Kommunestyremøtene

Kommunestyremøtet tar normalt sted i kommunestyresalen, Hustadvika rådhus. Møtepapirene sier hvor og når møtet skal være. Møtene er åpne for publikum. Inngang på baksiden av rådhuset. Kommunestyremøtene pleier å være direktesendt og videoene blir gjort tilgjengelig også etter møtet. 
 

Møtepapir

I møtepapirene finner du informasjon om sakene som ble behandlet, hvilke orienteringer som var, når og hvor møtet gjennomføres. Lengre ned finner du et kort sammendrag av de forskjellige sakene. 

  • Møteinnkalling legges ut senest 10 dager før møtedato. 
  • Møteprotokoll blir publisert etter at den har blitt godkjent. 


Møtepapir finner du ved å klikke på denne lenken 

 

Video fra møtet

Slik kan du påvirke

Det fins mange ulike måter du kan påvirke lokalpolitikken på mellom kommunestyrevalgene.

Her får du flere tips til hvordan du kan påvirke.

 

På sakslista

Kommunestyremøtene har en spørrehalvtime, temadel og vedtaksdel.


Spørrehalvtime

Kommunestyremøtene i Hustadvika kommune har i starten av møtet en spørsmålsdel hvor både politikere og innbyggere kan stille spørsmål til kommunestyret. Det er frist å sende inn spørsmålene minst 5 virkedager før møtet. Frist for dette møtet: sendt inn innen torsdag 9. februar. 


Temadel


​​​​​​​

Vedtaksdel - politiske saker

 


Politiske saker 

Her finner du et kort sammendrag som beskriver litt om hva de politiske sakene handler om. 

Referatsaker: 

  • Kontrollutvalget i Hustadvika kommune - protokoll fra møte 09.12.2022
  • Forventningsbrevet 2023


Politiske saker: 

Avstemning om målform Bud barne- og ungdomsskule
Administrasjonen har mottatt brev fra FAU ved Bud barne- og ungdomsskule hvor FAU ber om at det avholdes folkeavstemning i skolekretsen om målform ved skolen. FAU ønsker endring fra nynorsk til bokmål. Begrunnelsen fra FAU er at flere elever/foresatte ønsker å bruke bokmål. FAU vurderer at det er til barnets beste.
 

Søknad om lånegaranti - NMK Molde (gokart, Malmedalen Motorsenter)
Hustadvika kommune har mottatt søknad om lånegaranti fra NMK Molde til rehabilitering av Gokart avdelingen på Malmefjorden Motorsenter. Gokart aktiviteten i Malmedalen er altså en avdeling innenfor NMK Molde. Anlegget er 21 år gammelt og godkjenning av både gokart og MC går ut i 2024. Banen er i dag ikke godkjent for løp. Kommunedirektøren anbefaler å gi slik garanti.
 

Behandling av klage på egengodkjenning av detaljregulering for Jendem - Storelvvegen
Klager Hoem Invest AS v/Ola Hoem ønsker å få godkjent en ny reguleringsplan (Jendem – Storelvvegen, planID 201826) ved å omregulere deler av reguleringsplan for Jendem - Jendem forretningsområde, planID 05033.

Reguleringsplanen ble ikke egengodkjent da den ble framlagt for kommunestyret den 27.10.2022 (sak 73/2022). Klager har i epost til Hustadvika kommune datert 09.12.2022, klaget på vedtak. 


Detaljregulering for Malmedalen bilsportanlegg - til godkjenning
Sak som omhandler detaljregulering for Malmedalen bilsportanlegg. 


Detaljregulering for Nedre Elnesvågvegen - til godkjenning
Planforslaget legger til rette for en vegforbindelse mellom eksisterende Nedre Haukåsvegen og Falkenvegen i Elnesvågen sentrum. Vegen skal legge til rette for videre utvikling av Elnesvågen sentrum med boliger, forretning og næringsarealer i fremtiden. Planforslaget utbedrer også eksisterende sving fra rundkjøring ved fylkesvegen og ned Nedre Haukåsvegen.
 

Justeringsrett merverdiavgift - Hustadvika kommune
Sak om justeringsrett merverdiavgift.

 

Egenbetaling for tjenester- kommuneområde oppvekst 2023
Fastsetting av satser for kommuneområdet oppvekst.
 

Anmodning om bosetting av flyktninger 2023
Flyktningsituasjonen i Europa er prekær og UDI operere med tre scenarioer knyttet til antall flyktninger som kan komme i 2023. Tallene varierer fra 8 000-20 000 lavt scenario og 80 000-120 000 høyt scenario. UDI har et planleggingstall på 40 000 ankomster. Hustadvika kommune har i den anledning blitt anmodet om å bosette 130 flyktninger. Erfaringer fra 2022 tilsier at vi har en organisasjon som er villig og i stand til å imøtekomme årets anmodning.
 

Evaluering av akuttberedskapen i barneverntjenesten
Saken gjelder evaluering av akuttberedskapen for barnevern i Hustadvika kommune. I tråd med forsvarlighetskravet i Lov om barnevern (2021) er det lovpålagt at alle kommuner i Norge skal ha en barneverntjeneste med barnevernfaglig beredskap utenfor kontortid. Barnevernets beredskap skal sikre at barn og familier som trenger akutt hjelp, får det.


Forskrift om godtgjøring for folkevalgte i Hustadvika kommune 2023 - 2027
Kommunestyret vedtar å sende «Forskrift om godtgjøring for folkevalgte i Hustadvika kommune» ut på alminnelig høring etter reglene i Forvaltningsloven. Høringsfristen er 6 uker.
 

Godkjenning av sluttrapport Bud Barnehage
Bud barnehage hadde behov for utvidelse, grunnet plassmangel. Det ble tidlig i 2017 igangsatt en rekke møter med kommunalsjef, prosjektleder fra Drift og Anleggstyrer og personal fra barnehagen for utredninger.
 

Godkjenning av sluttrapport for: Nye omsorgsboliger Mikalmarka
Bemerkninger kommenteres og tas til etterretning. Mal for sluttrapport oppdateres med eget punkt om fremdrift. Egen sjekkliste (med signering) for byggherrens plikter i henhold til byggherreforskriften utarbeides.
 

Forvaltningsrevisjonsrapport Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS
Kontrollutvalgets oppgaver ved forvaltningsrevisjon følger av kommuneloven § 23-3 og Forskrift om kontrollutvalg og revisjon §§ 4 og 5. Kontrollutvalget skal rapportere og legge fram gjennomførte forvaltningsrevisjonsrapporter og resultatene av disse til kommunestyret, jf. forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 4. § 23-3.


Rapport fra eierskapskontroll i Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS
Kontrollutvalget skal rapportere og legge fram gjennomførte eierskapskontroller og resultatene av disse til kommunestyret, jf. forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 4.


Kontrollutvalgets årsrapport 2022
Kommunestyret har det øverste ansvaret for å kontrollere kommunen sin virksomhet, jf. kommuneloven § 22. Kontrollutvalget er kommunestyret sitt eget kontroll- og tilsynsorgan, og skal føre løpende kontroll på deres vegne, jf. kommunelova § 23-1. Etter kommuneloven § 23-5 skal kontrollutvalget rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret.
 

Årsmelding 2022 - Hustadvika ungdomsråd

Årsmelding 2022 - Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Årsmelding 2022 - Hustadvika eldreråd

Årsmeldingene til de tre kommunale rådene inneholder informasjon om blant annet rådets medlemmer, hvilke saker rådet har behandlet og annen relevant informasjon om rådets arbeid i året som har gått.
 

Valg av medlem - 17. mai komite
Kommunestyret behandlet i møte 19.05.2022, sak 48/2022: Søknad om fritak fra politiske verv for Malin Kleppen. Kommunestyret valgte å utsette nyvalg for medlem til 17. mai komiteen. Saken kommer derfor nå opp til behandling.

 

Interpellasjoner

  • Interpellasjon Therese Holmen - Drift av Krohnstad Montessoribarnehage på Eventyrlige Skaret
  • Interpellasjon Jarle U. Klavenes (AP) - Eldreomsorgen i Hustadvika kommune