På sakslista - Formannskapsmøte 15. november 2022 - Handlings- og økonomiplan 2023 - 2026

Handlings- og økonomiplan 2023 - 2026, var en av sakene formannskapet behandlet 15. november.  Her finner du mer informasjon om møtet og de sakene som var oppe til behandling.

Formannskapsmøtene

Formannskapsmøtene tar normalt sted i formannskapssalen, Hustadvika rådhus. Møtepapirene sier hvor og når møtet skal være. Møtene er åpne for publikum. Inngang på baksiden av rådhuset. Møtepapir

I møtepapirene finner du informasjon om sakene som skal behandles, hvilke orienteringer som skal være, når og hvor møtet skal gjennomføres. Lengre ned finner du et kort sammendrag av de forskjellige sakene. 

  • Møteinnkalling legges ut senest 10 dager før møtedato. 
  • Møteprotokoll blir publisert etter at den har blitt godkjent. 

Møtepapir finner du ved å klikke på denne lenken 

 

Slik kan du påvirke

Det fins mange ulike måter du kan påvirke lokalpolitikken på mellom kommunestyrevalgene.
Her får du flere tips til hvordan du kan påvirke.
Politiske saker

Her finner du et kort sammendrag som beskriver litt om hva de politiske sakene handler om. 

Godkjenning av prosjektrapport for Jendem skole (PS 56/2022)
Utbyggingen av nye Jendem skole er en realisering av kommunestyrets vedtak om å slå sammen Jendem og Aureosen skoler til en felles barneskole. Jendem skole har tidligere kun hatt elever fra småtrinnet, og Aureosen har hatt elever fra mellomtrinnet. Nye Jendem skole ble overtatt 18.11.2019. Prosjektrapporten for investeringsprosjektet ble forelagt revisjonen i juni 2021.

Jendem skole har blitt et flott bygg, og var det første massivtrebygget i kommunen. De ansatte har nå fått langt bedre arbeidsvilkår, og alle er samlet under samme tak.

Regnskapet viser et merforbruk iht budsjett på kr. 197 000. (0,2%).

 

Størrelse på politiske organ fra valgperioden 2023-2027 (PS 57/2022)
Denne saken handler om muligheten for å redusere antallet representanter i Hustadvika kommunestyre. Det sittende kommunestyret står selv fritt til å bestemme antallet representanter i kommunestyret ut fra bestemmelsene i lovverket. Siste frist for å endre medlemstallet er innen utgangen av desember i
nest siste år av valgperioden, og kan først gjøres gjeldende fra den kommende kommunestyreperioden. Samtidig som en ser på antall representanter i kommunestyret, er det naturlig å vurdere endret størrelse på andre politiske
organ.

 

Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2023 (PS 58/2022)
Mandag 11. september 2023 er det kommunestyre- og fylkestingsvalg i Norge.

Hustadvika kommune har gjennomført sitt første valg som sammenslått kommune ved stortingsvalget i 2021. Erfaringene og tallene fra de siste valgene gjør at det nå legges fram en sak for kommunestyret.

Statistikk for de siste valgene viser at det bare blir en større og større andel som velger å forhåndsstemme, og at det er færre velgere som går til valglokalene på valgdagene. Dette gjelder både nasjonalt og lokalt for Hustadvika kommune. 

I denne saken foreslås det forandringer som skal imøtekomme endrede vaner hos velgerne, og hvordan best møte nyere situasjonsbilde for valg.Parkeringsavgift på Trollkirka turparkering (PS 59/2022)
I budsjettvedtaket fra desember 2021 ble Kommunedirektøren bedt om å fremme sak for Hovedutvalget TMN der man ser på mulighetene for betalt parkering ved Trollkirka. I henhold til Kommunestyrets estimer om 50 kroner pr. parkering, skal det gi ca 250 000,- i årlige inntekter. Et eventuelt overskudd etter drift skal brukes til vedlikehold og utvikling av nye turstier i kommunen.

 

Egenbetaling og fribeløp for kommunale helse- og omsorgstjenester gjeldende fra 01.01.2023 (PS 60/2022)
Det er en årlig praksis å revidere egenbetaling av kommunale helse- og omsorgstjenester. Bakgrunnen er helse- og omsorgsdepartementet og Stortingets endringer i forskrift om egenandel for kommunale helse- og
omsorgstjenester.


 

Selvkostberegning med fastsetting av gebyrnivå for 2023 innenfor 10 ulike selvkostområder (PS 61/2022)
Kommunen plikter fra å legge fram selvkostregnskap for selvkostområdene; renovasjon, slam, feiing, vann, avløp, byggesak, reguleringsplan, oppmåling, reguleringsplan, eierseksjonering og tilsyn etter forurensningsregelverket (miljøforvaltning). Det er kun for renovasjon og slam det er et lovkrav om 100 % selvkost. Hustadvika kommunestyre behandlet 17.10.2019 i sak PS 17/2019 en prinsippsak om at alle ti gebyrområder nevnt i denne saken, skal ha et gebyrnivå som dekker inn en fast angitt prosentvis andel av de beregnede selvkostutgiftene for det enkelte gebyrområde (prinsippvedtak). Det ble vedtatt at gebyrområdet reguleringsplan skal ha et gebyrnivå iht. 70 % selvkost.

Basert på ovennevnte prinsippsak og selvkostberegning for gebyrområdene, skal en i denne saken vedta de prosentvise endringene av gebyrene fra prisnivået i 2022, slik det framgår innenfor det enkelte gebyrområde beskrevet nedenfor. Når den prosentvise endringen av gebyrene er vedtatt, blir priser i regulativ og prislister oppdatert.

 

Handlings- og økonomiplan 2023 - 2026 - Hustadvika kommune (PS 62/2022)
Denne økonomiplanen er den tredje som fremmes for Hustadvika kommune. Det økonomiske utgangspunktet for Hustadvika er svært krevende, og økonomien er stram. Statsbudsjettet for 2023, renteøkningen og økt prisstigning i 2022 bidrar til dette. Hustadvika kommune må sikre at utgiftene er bedre tilpasses våre
inntektsforutsetninger.