Lokal forskrift ved isolasjon og karantene

  

Smittevernvedtak gjeldende fra 19.11.2021 kl 17.00 til og med 26.11.2021 kl 17.00


Vedtaket ble ikke forlenget 26.11.2021. Det vil si at vedtaket bare er gjeldende for de som ble satt i isolasjon og karantene i perioden 19.11-26.11. Nye tilfeller etter den 26.11.2021 forholder seg til kommunens anbefalinger. 

Vedtak i henhold til Smittevernloven § 4.1, fredag 19.11.2021
 

Med hjemmel i smittevernloven § 4.1 første ledd bokstav d, gjør kommuneoverlegen i Hustadvika kommune vedtak som innebærer oppskalering av TISK med forlengelse av isolasjonstid ved SARS-CoV-2 til 7 dager og innføring av lokal smittekarantene på 7 dager for husstandsmedlemmer uansett vaksinasjonsstatus.

Vedtaket er som følger:

1. Varighet av isolasjon utvides til 7 dager for personer som har påvist SARS-CoV-2. Gjelder for fullvaksinerte, delvaksinerte og uvaksinerte i alle aldre.
 

2. Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære (eksempelvis kjæreste) til en person med påvist SARS-CoV-2 skal i karantene i 7 dager fra testdato hos påvist tilfelle. Karantenen forutsetter at det har vært nærkontakt. Karantenen gjelder for både fullvaksinerte, delvaksinerte og uvaksinerte i alle aldre. Det er ikke mulig å teste seg ut av denne karantenen.

Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære bør i løpet av karantenetiden testes minst to ganger med PCR på kommunens teststasjon. Siste test bør være tidligst på dag 5 av karantenen.

Ved symptomer skal man teste seg så snart som mulig.
 

Unntak:

a) Der arbeidsgiver i henhold til DSB sine retningslinjer definerer den ansatte til å ha samfunnskritisk funksjon, kan det gis karantenefritak i arbeidstiden, men ikke på fritiden. Et slikt karantenefritak bør praktiseres strengt og bør ledsages av forsterkede smitteverntiltak (munnbind og daglig testing med hurtigtest eller PCR).
 

b) Personer som har fått boosterdose/ 3. dose av koronavaksinen og det har gått mer enn 1 uke.
 

c) Personer med gjennomgått Covid-19 siste 6 måneder

Begrunnelse for vedtaket:

SARS-CoV-2 er definert som en allmennfarlig smittsom sykdom.

Hustadvika kommune har pr i dag et lokalt utbrudd, og det er lokale utbrudd i vår bo- og arbeidsregionen, og det er en stigende smittetrend. Kommuneoverlegen gikk tidligere ut med en anbefaling til innbyggerne, men har i dag fått informasjon om at ikke alle har fulgt disse anbefalingene. Anbefalingen fattes da som et vedtak, og kommuneoverlegen vurderer at dette vedtaket ikke vil være inngripende for samfunnet generelt da det kun vil påvirke de som er nærkontakter og de som er smittet.

Nasjonal situasjon:

Fra Helsedirektoratet beskrives dagens situasjon i Norge på følgende måte: «De siste ukene har det vært raskt økende smittespredning i Norge. Flere kommuner og helseforetak er allerede i en presset situasjon. FHIs framskrivinger tyder på at det er fare for at kapasiteten i helse- og omsorgstjenesten vil overskrides innen få uker, dersom utviklingen ikke snus raskt med effektive tiltak. Det er viktig at tiltakspakkene som innføres nå er tilstrekkelige, slik at vi kan unngå enda mer inngripende tiltak om kort tid. Kommuner med stigende smittetall bør nå raskt vurdere å innføre lokale forskrifter med målrettede tiltak. Råd og forskrifter bør samordnes i bo- og arbeidsmarkedsregioner der det er behov for det.»

Lokal situasjon:

Hustadvika kommune har hatt økende smittetall den siste uken. De smittede har vært i alle aldersgrupper, men hovedvekten har vært skoleungdom. Lokalt oppleves det at søsken og husstandsmedlemmer smitter nye klasser og grupper videre. I flere tilfeller har hurtigtest vært negativ der PCR-test samme eller påfølgende dag har vært positiv. Strategien med test i stedet for karantene klarer ikke å bremse smitten. Kommuneoverlegen i Hustadvika vurderer at videre smitte skjer hos husstandsmedlemmer som igjen smitter andre utenfor husstanden. Det er det som driver pandemien videre lokalt.
 

Når det gjelder isolasjonstiden oppleves det at svært mange har symptomer på dag 5 og at dette utgjør en fare for smittespredning. Isolasjonstiden utvides derfor til 7 dager. Ved karantene hindres videre smitte fra husstandsmedlemmer både til skoleklasser og arbeidsplasser som igjen fører til smitte hos sårbare grupper.

Trafikklysmodellen er vurdert i Hustadvika, og er vurdert som ikke tilstrekkelig for å hindre smitten.

Fra sentrale myndigheter er det forventet at kommunene lokalt skal innføre nødvendige tiltak, og en har i samarbeid med flere kommuner diskutert, og kommet fram til likelydende vedtak. Dette for å bekjempe utbruddet i samme bo og arbeidsmarked.
 

Fullvaksinerte blir smittet og smitter videre. Vaksinen gir ikke 100% immunitet, men gir god beskyttelse mot alvorlig sykdom. Den fullvaksinerte statusen gir per dags dato ikke en god nok beskyttelse mot videre smitte. Vedtaket gjøres derfor gjeldende for alle vaksinasjonsstatuser.

Konsekvenser og forholdsmessighet:

Tiltak etter smittevernloven skal oppfylle de grunnleggende kravene i § 1-5. For det første skal smitteverntiltak være basert på en «klar medisinskfaglig begrunnelse», for det andre være «nødvendig av hensyn til smittevernet» og for det tredje fremstå «tjenlig etter en helhetsvurdering».
 

Kommuneoverlegen vurderer kravet til medisinsk begrunnelse i Smittevernloven er oppfylt, jfr redegjørelsen av lokal og regional situasjon. Likeså vurderes nødvendighetskravet å være oppfylt med samme begrunnelse. Det er etter en helhetsvurdering at dette tiltaket vurderes som det mest tjenlige og minst inngripende. Bakgrunnen for oppskalering av TISK er at det er et tiltak som er spisset mot den gruppen der en ser størst risiko for videre smitte (husstandsmedlemmer og tilsvarende nære). Dette vil si at hovedvekten av de berørte uansett ender opp i isolasjon og at karantenetallet blir relativt lavt. Konsekvensen av å ikke innføre vedtaket vil øke sykelighet, samt øke presset på det kommunale tjenesteapparatet.
 

Unntakene i vedtaket for samfunnskritiske personer minsker også den totale konsekvensen i samfunnet av vedtaket.

En utvidelse av isolasjonstiden til 7dager, og innføringen av begrenset smittekarantene vurderes som det minst inngripende effektive tiltaket som trengs for å få kontroll på lokale og regionale utbrudd.

Regional samordning:

Hustadvika kommune har tette forbindelser til nabokommunene. I utarbeidelsen av dette vedtaket har kommunen hatt godt samarbeid med blant annet Aure, Averøy, Gjemnes, Tingvoll, Smøla, Surnadal for å samordne regelverket. Alle disse kommunene har deltatt i møte som gjelder innholdet, og støtter grunnprinsippene som framkommer i vedtaket.

Kommunen oppfordrer fortsatt innbyggerne om å teste seg ved mistanke eller ved symptomer for Covid-19, samtidig følge det lokale vedtaket.

19.11.2021
Kommuneoverlege
Petter Holen