Lag og foreninger kan søke om støtte fra Småtiltakspotten til GassROR IKS

GassROR IKS har satt økt ramma for «småtiltak» med 1 million kroner for 2024. Opprinnelig ramme på 1,05 mill. ble tildelt allerede første tildelingsrunde, og nå utvides rammen for å ha midler til en ny tildelingsrunde til høsten.

Frist for å søke om midler er 1. oktober 2024.

Den årlige potten til mindre tiltak er tiltenkt lag, foreninger o.l. GassROR sine medlemskommuner. Det vil bli vektlagt egeninnsats som dugnad og andre bidragsytere (sponsormidler, gavemidler o.l.). 

Ordningen med såkalte småtiltak ble introdusert i 2020 som et stimuli til å øke lokal aktivitet og nærmiljøtiltak etter nedstengingen av samfunnet i forbindelse med pandemien opplyser styreleder Per Sverre Ersvik. Tanken var å trappe ned ordningen når samfunnet åpnet, men vi ser at interessen og behovet er stort, og at vi med relativt beskjedne midler kan støtte ildsjelene og frivilligheten i regionen. 

I første tildelingsrunde i 2024 ble det gitt 23 tilsagn med en samlet tilsagnsum på 1 012 500 kroner. Rammen er nå påplusset med 1 000 000 kroner til søknadsrunde 2. 

Andre tildelingsrunde i 2024 har søknadsfrist 01.10.24, og lag og foreninger kan allerede nå søke via forenklet søknadsskjema på våre hjemmesider opplyser Ole Helge Haugen som er daglig leder i GassROR. Han sier videre at mange allerede har spurt om det blir en runde 2 i år, og at han nå kan bekrefte det. Selv om det allerede nå er åpent for søknader, vil ingen bli behandlet før søknadsfristen er ute, opplyser Haugen.

Småtiltak

Med «mindre tiltak» menes tiltak der det kan søkes om støtte på inntil 50.000 kroner - der støttebeløpet kan utgjøre maksimalt 50 prosent av totalt budsjett.

For prosjekter på inntil 3 år kan søkes om støtte på inntil 150.000 kroner - der støttebeløpet kan utgjøre maksimalt 50 prosent av totalt budsjett.

To søknadsfrister gjennom året

  • 1. mars (innen kl. 23.59) - behandles innen utgangen av mars.
  • 1. oktober (innen kl. 23.59) - behandles innen utgangen av oktober.
     

For mer informasjon og søknadsskjema:

GassROR IKS sin hjemmeside og søknadsskjema