Lag og foreninger kan søke om støtte fra Småtiltakspotten til GassROR IKS

GassROR IKS setter av 3 millioner kroner til aktivitet og utviklingstiltak for lag, foreninger og organisasjoner.  Egeninnsats som dugnad og andre bidragsytere vil bli vektlagt ved behandling av søknaden.

Andre av tre søknadsrunder har frist innen 1. april kl. 12.00.

Småtiltak

Med «mindre tiltak» menes tiltak der det kan søkes om støtte på inntil 50.000 kroner - der støttebeløpet kan utgjøre maksimalt 50 prosent av totalt budsjett.

For prosjekter på inntil 3 år kan søkes om støtte på inntil 150.000 kroner - der støttebeløpet kan utgjøre maksimalt 50 prosent av totalt budsjett.

Målgruppen for Småtiltakspotten er lag, foreninger og organisasjoner i Molderegionen (Aukra, Hustadvika, Molde, Rauma og Vestnes). Det gis ikke støtte til bedrifter eller privatpersoner, ei heller til ordinær drift av lag og foreninger.

Retningslinjer for tildeling av midler fra Småtiltakspotten (PDF, 76 kB)

Øker fra 2 til 3 søknadsrunder

Styret i GassROR IKS har vedtatt å øke fra to til tre søknadsrunder i året. Dette for å gi flere muligheter til å søke midler.

I fjor ble det også satt av 3 mill. kroner til Småtiltakspotten. Etter to søknadsrunder og tildelinger var det igjen midler på 1,66 mill. kroner. I år er det derfor et mål for GassROR IKS sitt styre å yte tilsagn for hele potten på 3 mill. kroner.

Tre søknadsfrister

I år er det tre søknadsfrister:

  • 1. februar (innen kl. 12.00) - behandles innen utgangen av februar.
  • 1. april (innen kl. 12.00) - behandles innen utgangen av april.
  • 1. september (innen kl. 12.00) - behandles innen utgangen av september.

For mer informasjon og søknadsskjema:

GassROR IKS sin hjemmeside og søknadsskjema

Kontaktperson i GassROR IKS:

Arnt Sommerlund
Telefon: 900 88 300
E-post: post@gassror.no