Hvordan har du det, egentlig?

Klikk for stort bildeI februar 2021 skal Møre og Romsdal fylkeskommune, i samarbeid med Folkehelseinstituttet (FHI), for første gang gjennomføre en folkehelseundersøkelse. Undersøkelsen tar for seg tema som nærmiljø, egenvurdert helse, sosial støtte, ensomhet, helserelatert atferd, skader, fysisk miljø, mobilitet, universell utforming og livskvalitet.

-Informasjonen vi får fra våre innbyggere gjennom undersøkelsen vil kunne si mye om hva vi skal prioritere i vårt arbeid for en god samfunnsutvikling i Hustadvika kommune og i Møre og Romsdal, sier rådgiver for folkehelse i Hustadvika, Ellen Marie Krakeli.

Hvordan 

Undersøkelsen blir sendt ut til om lag 56 000 innbyggere i fylket over 18 år. Undersøkelsen starter 1. februar og avsluttes 14. februar. Spørreskjemaet er digitalt, og invitasjonene blir sendt med e-post og SMS. Dette gjør det mulig å invitere langt flere enn i tradisjonelle telefon- eller papirbaserte undersøkelser. Dermed får vi også inn mange nok svar til å ikke bare vurdere fylket totalt sett, men også de aller fleste kommunene.

Hvorfor 

For å kunne utvikle et samfunn som i større grad ivaretar og fremmer trivsel, livskvalitet og helse, er det viktig å vite hvordan folk har det. Her gir vi innbyggerne i Møre og Romsdal muligheten til å bidra med hvordan de selv opplever hverdagen på en rekke viktige områder. Med slik informasjon kan vi rette virkemidlene våre mot befolkningens faktiske behov. 

Informasjonen vi samler inn i denne undersøkelsen blir et viktig kunnskapsgrunnlag i arbeidet med å gjøre Møre og Romsdal til et bedre sted for alle. 

Deltakelse 

Erfaringer fra andre fylker som har gjennomført tilsvarende undersøkelser viser at den digitale gjennomføringen ikke bidrar til å redusere deltakelsen blant de eldste. Denne undersøkelsen er en del av en nasjonal satsning i samarbeid med Folkehelseinstituttet, og mange fylker har allerede gjennomført slike undersøkelsen i sitt fylke.

Vi ønsker at flest mulig av de som får invitasjonen svarer på undersøkelsen. 

Hva skjer videre med resultatene? 

Resultatene blir kvalitetssikret og anonymisert av FHI. Deretter vil Møre og Romsdal fylkeskommune og de kommunene hvor det er mange nok svar kunne motta resultater fra undersøkelsen. 

Denne informasjonen blir et viktig kunnskapsgrunnlag i kommunalt og fylkeskommunalt folkehelsearbeid, samt øvrig samfunnsplanlegging. Lov om folkehelsearbeid pålegger kommuner og fylkeskommuner å utvikle planer og strategier for å møte folkehelseutfordringene. Informasjonen fra denne undersøkelsen gir mye informasjon som tidligere ikke har vært tilgjengelig, og bidrar dermed til å gjøre det mulig med et mer målrettet arbeid på dette området. 

Det er også et mål å bruke resultatene fra undersøkelsen i forskning. 

Personvern 

Ingenting av informasjonen vi samler inn vil bli publisert på en måte som gjør det mulig å identifisere enkeltpersoner, og alle opplysninger behandles uten navn, fødselsnummer eller andre direkte identifiserende opplysninger.  

Folkehelseinstituttet (FHI) er ansvarlige for gjennomføring og oppbevaring av informasjonen, og sikrer at alt skjer på en forsvarlig måte, i tråd med gjeldende regler. Kommuner og fylkeskommunen vil bare motta anonyme datafiler for bruk i videre analysearbeid. 

På Møre og Romsdal fylkeskommune og Folkehelseinstituttet sine nettsider kan du lese mer om undersøkelsen:

https://mrfylke.no/kultur-folkehelse-og-tannhelse/folkehelse-idrett-og-friluftsliv/folkehelseundersoekinga

https://www.fhi.no/div/helseundersokelser/fylkeshelseundersokelser/