Budsjett og økonomiplan 2022-2025: Kommunedirektørens skisse

Godt og vel 876 millioner foreslås til tjenester og samfunnsutvikling i kommunen i 2022. Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan 2022 – 2025 er nå offentliggjort. 

Kommunedirektørens skisse inneholder forslag til kutt i rammene, men likevel slik at rammene er tilført forventet lønns- og prisstigning og tillegg for nye oppgaver og nye behov. Detaljer om dette finner du i selve budsjettdokumentet.

Økonomisk situasjon

Kommunedirektøren forventer et resultat omtrent på null i 2021. Målsettingen for kommunen er å nå et årlig resultat på om lag 21 mill. kroner per år. På slutten av økonomiplanperioden er kommunen nær å nå dette målet.

Kommunestyret har vedtatt at disposisjonsfondet skal bygges opp til om lag 62 mill. kroner. Denne målsettingen nås i 2023 med de forutsetninger som ligger i skissen fra kommunedirektøren.

Det er planlagt et omfattende investeringsprogram for kommunen inneværende år og videre de første par årene. Det vil gi økte utgifter til avdrag og renter. Disse investeringene skjer etter tidligere politiske vedtak. Det er også lagt inn nye forslag til tiltak i økonomiplanperioden.

I år presenteres for første gang en plan for investeringer i løpet av 10 årsperioden. Disse tallene er usikre og vil måtte justeres ettersom plan for Oppvekstområdet og plan for Pleie og omsorg blir behandlet.

Kommunens lånegjeld (ekskl. selvkost) ligger over vedtatte mål om 100 % av driftsinntektene i hele økonomiplanperioden. Kommunedirektøren foreslår likevel at målsettingen ligger fast. Kommunen har på sikt et stort behov for investeringer og gjeldende økonomiplan gir klare føringer på aktuelle tiltak.

Videre behandling

Formannskapet behandler kommunedirektørens forslag 30. november og gir sin innstilling til kommunestyret, som har saken til endelig behandling 16. desember.

Her finner du kommunedirektørens skisse til budsjett og økonomiplan for perioden 2022-2025